Share
 

蘇Sir 和結他導師Lucia於 DoDo姐鄭裕玲、少爺占和Donald的節目<口水多過浪花> 中閒談學結他做生意等話題。更示範彈奏那些年Solo及古典結他名曲

 
 
Share